sigla AIMMAIPE Craiova
sigla Guvernul Romaniei

Telefon/Fax: 0251 51 07 85

Email:craiova@imm.gov.roMisiune

sediu Aimmaipe Craiova

Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investții și Promovare a Exportului - Craiova, (AIMMAIPE Craiova), este organizat şi funcţionează ca organ de specialitate al administratiei publice, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) alcătuiesc şi gestionează baza de date cu întreprinderile mici şi mijlocii din regiunea în care îşi desfăşoară activitatea, care cuprinde şi prezentarea detaliată a obiectului de activitate al fiecărei întreprinderi;

b) colaborează cu reprezentanţii prefecturilor, administraţiei publice locale, ai agenţiilor de dezvoltare regională şi cu organizaţiile reprezentative pentru întreprinderile mici şi mijlocii, precum şi cu persoane juridice sau fizice, pentru implementarea Strategiei guvernamentale pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi eliminarea disparităţilor regionale;

c) promovează şi dezvoltă cu prioritate relaţii de colaborare şi parteneriat cu organizaţiile patronale reprezentative la nivel regional şi local pentru întreprinderile mici şi mijlocii;

d) colaborează cu sucursalele/filialele Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Fondului de Contra-garantare a creditelor pentru IMM în scopul îmbunătăţirii accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţare;

e) implementează tehnic şi financiar programele de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel local potrivit procedurilor de implementare;

g) asigură, prin intermediul centrelor de informare, asistenţă şi instruire create la nivelul Aimmaipe Craiova în acest scop, numai cu personal care îndeplineşte condiţiile şi interdicţiile stabilite pentru personalul bugetar, în mod gratuit (fără încasarea de venituri) a unor servicii de informare, asistenţă, consiliere primară şi instruire pentru întreprinderile mici şi mijlocii;

h) participă la procesul de constituire a bazelor de date cuprinzând întreprinderile mici şi mijlocii care au efectuat transferul afacerilor conform prevederilor Legii nr. 346/2004, în sensul transmiterii întreprinderii şi/sau a fondului de comerţ către terţe persoane, şi identifică potenţialii ofertanţi din regiunea lor de activitate;

i) participă la stimularea mediului de afaceri local prin acţiuni de conştientizare a factorilor locali şi a asociaţiilor de reprezentare a întreprinderilor mici şi mijlocii implicate direct în crearea condiţiilor necesare susţinerii incubatoarelor de afaceri, parcurilor ştiinţifice, tehnologice şi soft;

j) facilitează accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la serviciile şi achiziţiile publice, precum şi la activele aparţinând regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, prin:


k) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

l) asigură implementarea şi monitorizarea prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, la nivel local;

m) asigură implementarea la nivel local a politicilor privind dezvoltarea distribuţiei produselor şi serviciilor de piaţă prin monitorizarea aplicării prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă aprobată prin Legea nr. 650/2002 şi H.G. nr. 333/2003;

n) promovează şi dezvoltă cu prioritate relaţii de colaborare şi parteneriat cu organizaţiile patronale reprezentative la nivel local pentru întreprinderile mici şi mijlocii, potrivit Comunicării Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor „Gândiţi mai întâi la scară mică": Prioritate pentru IMM-uri. Un „Small Business Act" pentru Europa - COM(2008) 394 final, precum şi bunelor practici din celelalte ţări membre ale Uniunii Europene;

o) transpune şi aplică la nivel local „Small Business Act", elaborează „Planului regional de acţiuni", şi contribuie la elaborarea Raportului anual privind domeniul IMM
Sigla AIMMAIPE Craiova

Telefon/Fax:
0251 51 07 85

Craiova, jud. Dolj

Str. Ştefan cel Mare, nr 93

CP 200129

Email:
craiova@imm.gov.ro

Copyright©2013-2018 AIMMAIPE Craiova. Toate drepturile rezervate.